Welcome to the Saburo Yoshida - "Super 12 Club" Website